Videonovērošana

 1. Jautājumus par personas datu apstrādi varat uzdot rakstot tos e-pastā: info@atkritumijkp.lv.
   
 2. Apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats
 • Pārziņa videonovērošanas veikšanas mērķis (personas datu apstrādes nolūks) uzņēmuma teritorijā un ēkās Jelgavā ir noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, pierādījumu iegūšana apdrošināšanas vajadzībām, kā arī darba aizsardzības un drošības kontrolei.
 • Pārziņa videonovērošanas veikšanas mērķis (personas datu apstrādes nolūks) atkritumu izvešanas automašīnu aizmugurē ir atkritumu apsaimniekošanas noteikumu un līgumu izpildes kontrole, pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kontrole, kā arī pierādījumu nodrošināšana.
 • Datu apstrādes tiesiskais pamats – 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlaments un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679, 6. panta 1.punkta f. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja tā ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
 • Pārzinim ir leģitīmas intereses novērst vai atklāt pastrādātos vai plānotos noziedzīgos nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus, tādā veidā veicinot īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību. Tāpat, Pārzinim ir leģitīmas intereses kontrolēt atkritumu apsaimniekošanas noteikumu un līgumu izpildes ievērošanu no klientu puses, kā arī pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī attiecīgus pierādījumus.
 1. Personas datu kategorijas
  Personas datu kategorijas - personas attēls (izskats, rīcība un darbību fiksācija), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras ģeolokācijas atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).
   
 2. Personas datu saņēmēju kategorijas
  Personas datu saņēmēju kategorijas - videonovērošanas dati, pēc pieprasījuma tiek izpausti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, sertificētiem apsardzes darbiniekiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās) un tiesām (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietā).
   
 3. Datu subjektu kategorijas
  Datu subjektu kategorijas – visas personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā (piemēram, darbinieki, apmeklētāji, utt).
   
 4. Datu nodošana ārpus Latvijas
  Videonovērošanas dati netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.
   
 5. Datu glabāšanas ilgums
  Videonovērošanas ieraksti pirms to dzēšanas tiek glabāti maksimāli 1 mēnesi. Termiņš atkarīgs no ierakstīšanas intensitātes (kustību fiksācijas), un termiņu nosaka rakstīšanas iekārtas atmiņas ietilpība.
   
 6. Datu subjekta piekļuve personas datiem
  Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem (pie nosacījuma, ka datu subjekts sniedz informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai).
  Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.
  Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus iznīcina, ja tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim.
  Ja datu subjekts var pamatot, ka personas dati vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, Pārzinis nekavējoties novērš šo nepilnību vai pārkāpumu.