Jelgavā apstiprināti jaunie saistošie noteikumi atkritumu apsaimniekošanā

Image
Bio_bilde_1

21.decembrī Jelgavas domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.

Jaunie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā izmaiņas atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos. Tāpat saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pašvaldībai ir jānodrošina, ka turpmāk bioloģiskie atkritumi ir vai nu atdalīti un pārstrādāti rašanās vietā (kompostēti), vai savākti dalīti un nav sajaukti ar citiem atkritumu veidiem.

Tāpēc jaunie saistošie noteikumi paredz, ka pilsētā tiek nodrošināta bioloģisko atkritumu šķirošana. Saistošajos noteikumos noteikts bioloģisko noārdāmo atkritumu izvešanas biežums, kas ir ne retāk kā:

- vienu reizi nedēļā no daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskās ēdināšanas iestādēm;

- vienu reizi četrās nedēļās no individuālajām mājām;

- vienu reizi četrās nedēļās no sezonāli izmantojamiem īpašumiem, pielāgojot īpašumu aktīvas izmantošanas sezonai;

- pēc nepieciešamības no juridiskām personām.

Pilnsabiedrība “JKP” klientiem nodrošinās bioloģisko atkritumu izvešanu. Bioloģisko atkritumu izvešana iedzīvotājiem būs maksas pakalpojums. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, bioloģisko noārdāmo atkritumu izvešanas maksa būs 60 procentu apmērā no atkritumu apsaimniekošanas tarifa pilsētā.

Aicinām klientus rūpīgi iepazīties ar informāciju par bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitātes nosacījumiem, apzināt nepieciešamo izvešanas biežumu un konteineru tilpumu (120 L vai 240 L) bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un, vienoties par Vienošanās noslēgšanu, sazinoties ar klientu daļu zvanot pa tālruni 63026010 vai rakstot uz e-pastu info@atkritumijkp.lv.

Saistošie noteikumi paredz, ka bioloģiskos atkritumus privātmāju iedzīvotāji var arī kompostēt savā īpašumā, ja tas nerada draudus cilvēka drošībai, veselībai, videi, kā ar citu personu mantai. Lai apliecinātu, ka īpašumā bioloģiskie atkritumi tiek kompostēti, pilnsabiedrībai “JKP” nepieciešams iesniegt apliecinājumu, kurā jānorāda īpašuma adresi, plānoto komposta apjomu kubikmetros gadā, kā arī jāpievieno kompostēšanas vietas foto.

Lai mudinātu iedzīvotājus šķirot atkritumus, saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka tie iedzīvotāji, kuri iesaistīties atkritumu šķirošanā – noslēgs līgumu un nodrošinās, ka īpašumā atkritumi tiek šķiroti un tādi atkritumi kā plastmasas, papīra, metāla, stikla iepakojums un bioloģiskie atkritumi tiek savākti dalīti vai kompostēti –, varēs divreiz retāk nekā noteikts izvest nešķirotos sadzīves atkritumus.

Nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru jeb zaļo konteineru izvešanas biežums saistošajos noteikumos ir noteikts ne retāk kā:

- no daudzdzīvokļu mājām – vienu reizi nedēļā;

- no juridiskām personām – vienu reizi četrās nedēļās;

- no individuālajām mājām – vienu reizi četrās nedēļās;

- no sezonāli izmantojamiem īpašumiem – atkritumu izvešanas biežums ir pielāgojams īpašumu aktīvas izmantošanas sezonai, šajā sezonā atkritumu izvešanu nodrošinot vienu reizi četrās nedēļās.

Tāpat saistošie noteikumi paredz virkni citu nosacījumu gan atkritumu apsaimniekotājam, gan atkritumu radītājiem, kas ir jāievēro, – prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, minimālo atkritumu savākšanas biežumu, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.